Undervisningen​

Undervisningen​

​Alle elever på Karlslunde Dagskole undervises ud fra Folkeskoles Fælles Mål, der beskriver, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner.

Undervisningen foregår med udgangspunkt i elevens udviklingsniveau og med hensyn til de udfordringer, eleven måtte have. Undervisning planlægges i en veksel mellem fagfaglig undervisning og praktisk undervisning. Der planlægges i afgrænsede perioder tværfaglig undervisning, hvor man med fokus på et bestemt emne inddrager flere fag, og hvor der kan foretages ekskursioner ud af huset som evt. suppleres med relevant ekstern undervisning af fx naturvejledere, skoletjenester på museer m.m. Turdage kan også bruges i forhold til en særlig indsats til at styrke de sociale bånd blandt nogle enkelte elever. Her kan de opbygge deres sociale kompetencer og samtidig opnå et stærkere fællesskab. Ture ud af huset også en vigtig del af undervisningen i ADL (Almindelig Daglig Levevis). Det er en overordnet prioritering at hjælpe eleverne til at kunne bruge de offentlige transportmidler og færdes i det offentlige rum, så de er så selvhjulpne som muligt.

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte elevs faglige forudsætninger. Eleverne opdeles i grupper i de fag, hvor det giver mening. Enkelte arbejder bedst alene, hvorfor alle elever har en personlig arbejdsplads ud over fællesbordene, som benyttes ved fællesundervisningen. Den daglige undervisning er planlagt ud fra klare principper om struktur, visualisering, overskuelighed samt differentiering. Dagen er bygget op om en ramme bestående af forudsigelighed, genkendelighed og faste rutiner. 

Alle elever undervises individuelt med materialer, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer. Hver klasse organiserer også temaundervisning, hvor hele elevgruppen undervises samlet i forskellige emner.

Elevernes hverdag er struktureret og forudsigelig. De bliver guidet igennem dagen, blandt andet ved hjælp af piktogrammer og skrevne dagsprogrammer, der giver visuel støtte og overblik. Det prioriteres, at alle elever oplever, at der tages hånd om deres udfordringer, samt at disse udfordringer ikke forringer deres værd og muligheder.

Lærere og pædagoger arbejder sammen om at tilrettelægge og udvikle de pædagogiske strategier for eleven og klassen, ligesom de fælleskab udarbejder skoleudtalelse samt undervisnings- og behandlingsplan for den enkelte elev.

Det er skolens mål, at samtlige elever med forudsætningerne for det skal op til Folkeskolens Prøver, når de afslutter 9. eller 10. klasse.

Afdækning af elevens faglige funktionsniveau

Nye elever er ofte testet fra afgivende skole og er således velbeskrevet mht. fagligt standpunkt. Der er dog også elever, der ikke er testet i lang tid, og derfor er det nødvendigt med en nærmere faglig udredning, så lærerne kan tilrettelægge en undervisningsplan, som tilgodeser den enkelte elevs faglige niveau.

En del elever kommer til Karlslunde Dagskole med store huller i et eller flere fag og kan derfor ikke nødvendigvis undervises uden hjælpeforanstaltninger. Det er lærernes opgave at afdække elevens styrker og faglige udfordringer, for at undervisningen kan tilrettelægges hensigtsmæssigt, og den enkelte elev udfordres tilpas i forhold til faglig progression og motivation for videre læring.

Det er vigtigt, at eleven mødes med et alders- og niveaurelevant materiale, og at undervisningen tilrettelægges på en måde, så alle elever får mulighed for at deltage i det faglige arbejde.

Skolen tester eleverne i dansk, engelsk og matematik.

Læringstemaer

Sunshine Circles

Sunshine Circles er baseret på principperne i Theraplay og Theraplay med grupper. Det er voksenstyrede, strukturerede, interaktive legegrupper, som har til formål at forstærke børns følelsesmæssige trivsel og sociale færdigheder. Gruppeaktiviteterne kan gennemføres med hele klassen eller med mindre grupper og kan forgå i klasseværelset, gymnastiksalen eller sågar i frikvartererne. Sunshine Circles er udviklet med henblik på at få børn til at føle sig mere trygge og værdsatte, at komme overens med andre og opleve sig som en del af et børnefællesskab.

ART

På Karlslunde Dagskole uddannes personalet løbende i ART, der bruges som et socialt træningsprogram. ART er et manualbaseret program, der har til formål at mindske aggressiv adfærd, skabe højere empati og bedre selvværd for børn og unge med risiko for at udvikle adfærdsmæssige problemer.

Kat-kassen

KAT står for Kognitiv Affektiv Træning. KAT-kassen er en samling særlige værktøjer til samtale med børn, unge og voksne om deres oplevelser, tanker og følelser. Den har til formål at hjælpe børn, unge og voksne til at forstå og udvikle kommunikation, når det handler om tanker, følelser, handlemønstre og sociale relationer.

Trin for Trin

Trin for Trin er et program, der har til formål at styrke elevernes sociale- og følelsesmæssige kompetencer. Ved hjælp af hånddukker, billeder og rollespil giver programmet eleverne forslag til håndtering af almindelige, sociale samspilssituationer.

Sociale historier

Sociale historier er en metode som amerikanske Carol Grey har udviklet. Metoden er udviklet med henblik på at fremme den kommunikative og sociale kompetence hos personer med autisme og Aspergers syndrom.

En social historie er en kort historie, der beskriver en social situation, og de ønskede reaktioner herpå. Sociale historier kan betragtes som en slags drejebog, som anviser handlestrategier i forskellige, sociale situationer. Historierne kan bruges til at give handlemuligheder, at vænne sig til ændringer og blive fortrolig med nye omgivelser, at behandle problemadfærd som angst, aggressivitet og tvangsmæssig adfærd, øge selvindsigt og styrke venskabsfærdigheder.

Metoden kan også bruges til andre end personer med autisme og Aspergers syndrom. Metoden er brugbar til alle mennesker, der har svært ved at forstå, hvilke forventninger andre har til dem.​

Aktøren

Aktøren er et undervisningsprogram, som har til formål at udvikle elevens evne til at håndtere følelser og løse problemer. Eleven tilegner  sig forståelse for grundlæggende emotionelle tilstande ved at identificere, analysere og håndtere gode og ubehagelige følelser. Målet er, at eleven bliver fortrolig med mere komplekse begreber som humør, dagsform, trivsel og nuanceret problemløsning. 

Ordblindeprogrammer

​Skolen tilbyder ordblindeundervisning fx i form af VAKS, CD-ord, Fingernemt og APP-writer.

De 10 H’er

Skolen anvender bl.a. de følgende 10 H’er for at sikre en klar struktur i elevernes hverdag:

  1. Hvad skal jeg lave? (indhold)
  2. Hvorfor skal jeg lave det? (mening)
  3. Hvordan skal jeg lave det? (metode)
  4. Hvor skal jeg lave det? (placering)
  5. Hvornår skal jeg lave det? (tidspunkt)
  6. Hvor længe skal jeg lave det? (tidshorisont)
  7. Hvem skal jeg lave det med? (personer)
  8. Hvor meget skal jeg lave? (mængde)
  9. Hvem kan jeg få hjælp af? (person)
  10. Hvad skal jeg lave bagefter? (indhold)​

Indskrivning på skolen

Er du sagsbehandler og ønsker at indskrive et barn på skolen, så er du velkommen til at kontakte os. Forældre kan ikke indskrive deres børn, men er altid velkomne til at kontakte os for at høre mere om dagbehandlingstilbuddet.

Find vej til vores afdelinger​

Hulbækgaard​

Gammeltoftegaard

Østerled

Skriv til os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

​Karlslunde Dagskole

Karlslunde Centervej 85

2690 Karlslunde

CVR: 21373192

Kontakt os​

☎ Tlf.: 46 16 16 12

✉ E-mail: kontoret@dagskole.dk

Medlem af LOS