Information om skolen​

Vores værdier, metode og mål​

Karlslunde Dagskole har den enkelte elevs læring, trivsel og udvikling som omdrejningspunkt, det er skolens kerneopgave. Det betyder, at vi hele tiden skal tilpasse og omstille os de enkelte elevers behov. Arbejdets kompleksitet stiller store krav til den enkelte medarbejder, og det prioriteres, at der er fokus på, hvordan arbejdsopgaver løses og individuelle behov tilgodeses.

Dagligdagen på Karlslunde Dagskole er præget af struktur og samvær, hvor alle skal tage hensyn til hinanden samtidig med, at der gives plads til forskellighed. Børnene skal føle sig inddraget i en skole og en dagligdag, hvor de oplever at kunne være med og være en del af fællesskabet.

Den kultur, som vi ønsker som en tydelig og mærkbar norm for samvær og fællesskab indebærer mange små elementer af ”god opførsel”. Der er praktiske normer for at holde orden, at vaske hænder før måltider, bruge sutsko indendørs, være påklædt hensigtsmæssigt, ikke løbe og larme indendørs m.m. Den sproglige del af det daglige samvær har stor opmærksomhed, idet vi lægger vægt på at træne eleverne i at tale venligt og respektfuldt til hinanden og til de voksne.

På Karlslunde Dagskole bruger vi ART som socialt træningsprogram. ART er et manualbaseret program, der har til formål at mindske aggressiv adfærd, skabe højere empati og bedre selvværd for børn og unge med risiko for at udvikle adfærdsmæssige problemer.

Skolens elever har brug for støtte i forhold til at overskue dagen, og det pædagogiske fundament er i høj grad baseret på relationsarbejde i et overskueligt, forudsigeligt og struktureret miljø.

For at behandle alle ens, er vi nødt til at behandle alle forskelligt.

Eleverne mødes af troværdige voksne, der med en anerkendende tilgang hjælper eleverne med at opbygge positive narrativer. Både undervisningen og den sociale træning bygger på tryghed og tillid, hvor eleverne bliver udfordret med henblik på at skabe succesoplevelser, som motiverer til videre arbejde.

På Karlslunde Dagskole lægges vægt på at undgå fysiske konfrontationer og magtanvendelser. Derfor har eleverne altid lov til at gå udenfor og trække lidt frisk luft, hvis de bliver presset eller stresset over kravene i undervisningen. Det betyder ikke, at der ikke stilles krav til eleverne, men det betyder, at de krav der stilles, konstant overvejes og vurderes i forhold til den pågældende elevs aktuelle kapacitet. Personalet møder eleverne, hvor de aktuelt befinder finder sig og tilpasser kravene, så eleverne oplever, at der er tillid til, at de kan mestre skolens opgaver og forventninger. Skolefagligheden er i fokus, men det prioriteres, at opbygge positive relationer med og omkring eleverne. Det er skolens grundlæggende opfattelse, at undervisningen har bedre forudsætninger for at lykkes, når den positive relation er tilstede. Eleverne oplever, at de bliver lyttet til, og at skolens sociale træning tager udgangspunkt i de udfordringer, som de aktuelt arbejder med.

Skolens værdigrundlag og vision bygger på den grundantagelse, at alle mennesker er ligeværdige, og at alle mennesker har udviklingspotentiale. Vores elever er ikke vanskelige, men har vanskeligheder og kan være sårbare. Alle har brug for at blive mødt respektfuldt, udfordret og passet på, så ens potentiale udvikles på trods af forhistorier, diagnoser og sårbarheder.

Skolens mål er gennem en helhedspræget og tværfaglig indsats at hjælpe eleven til en positiv udvikling og opnå at fungere bedst muligt følelsesmæssigt, kognitivt, socialt og adfærdsmæssigt, og hermed give eleven mulighed for på sigt i videst muligt omfang at være selvhjulpen og kunne klare sig selv i voksentilværelsen.

Skolens fremgangsmåde tilsigter at give de bedste muligheder for, at eleverne laver så store fremskridt, at de enten kan vende tilbage til den almene folkeskole eller gå til Folkeskolens Afgangsprøver i alle fag på Karlslunde Dagskole.

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

  • ​Samlet elevtal pr. 23. marts 2020: 54

Personalet

Pædagogiske personale

Skolens lærere og pædagoger skal have en læreruddannelse eller en pædagoguddannelse for at sikre et fælles fagligt og teoretisk grundlag. Det tilstræbes endvidere, at uddannelsen suppleres af en specialpædagogisk uddannelse.

Skolens personale skal besidde en faglig og personlig modenhed, så livsværdier og holdninger til pædagogik og børn med udfordringer er afklaret og harmonerer med skolens værdier og metode.

Øvrige personalegrupper.

På skolen er tillige ansat praktisk personale, køkkenpersonale, chauffører og vikarer, som ikke nødvendigvis har pædagogisk eller lærerfaglig uddannelse og erfaring. Disse personalegrupper har funktioner, som også indebærer pædagogisk arbejde med børnene, og de er derfor en del af ”de voksne”, som formidler kultur og samværsnormer til børnene.

Personalets kompetencer

Det er vigtigt, at alle personaler erhverver sig relevante grundkurser i målgruppens vanskeligheder og grundlæggende pædagogik. Skolen tilstræber derfor, at personalet sendes på relevante kurser både samlet og individuelt.

At arbejde med undervisning og udvikling af børn, der har/har haft det svært med at gå i skole, er en opgave, som stiller store krav til medarbejderens personlighed og robusthed. Man udfordres konstant både praktisk, fagligt og personligt, og samtidigt er arbejdsmiljøet præget af højt tempo, mangfoldige krav til at klare opgaver, som man ikke nødvendigvis har forudsætninger for (fx hele fagrækken, særlige normer for udformning af uddannelses- og behandlingsplan, statusbeskrivelser, tests m.m.)

For at kunne trives i jobbet skal man arbejde med, hvordan man håndterer de udfordrende situationer, hvordan man bevarer sin faglige stolthed og integritet, perioder med megen travlhed osv. Det er nødvendigt at arbejde i et gensidigt anerkendende miljø, at få supervision og mulighed for at få hjælp, når man beder om det. Skolen ønsker at tage ansvar for, at medarbejderne ikke nedslides og for, at der ikke er et højt ”gennemtræk” i personalegruppen. Personalegruppens samlede udvikling og dygtighed er afhængig af kontinuitet, der giver fælles sprog, tryghed og kollegial udveksling og opbakning.

Det er derfor vigtigt, at medarbejderne finder arbejdet så tilfredsstillende, at de fortsætter i jobbet i en årrække. Dette sikres bl.a. ved at arbejdsmiljørepræsentanten i samarbejde med skolelederen laver tiltag, så der gives rum og mulighed for at udvikle sig fagligt, personligt og socialt i jobbet.

Ansættelse

Skolen ansætter personale ved både opfordrede ansøgninger og ved ansøgning efter stillingsopslag. Ved stillingsledighed overvejes, hvilke særlige kompetencer skolen har brug for at styrke ved næste ansættelse. Personalet opfordres til at give input i denne proces, og skolens ledelse tager stilling til, hvordan et evt. stillingsopslag skal udformes.

Alle potentielle ansøgere inviteres til et kaffemøde og rundvisning på skolen, hvor den første præsentation af arbejdspladsen foregår. Ansøgeren får skriftlig information om skolen med hjem, og det forventes, at man har forholdt sig dette inden ansøgning.

Skolen ansætter fortrinsvis lærere og pædagoger på fuld tid. Der indhentes altid børneattest inden ansættelse.

Kørsel - Det kan du og dit barn forvente af chaufføren - Forventninger til dig og dit barn

​Karlslunde Dagskole henter og bringer som udgangspunkt alle skolens elever. Det er vores hensigt, at vores udskolingseleverne bliver selvtransporterende i den udstrækning, de kan og magter. Skolen råder på nuværende tidspunkt over ni 8-personers busser, og det er som udgangspunkt det pædagogiske personale, der kører eleverne. Vi har en fastansat chauffør, der kører en fast eftermiddagsrute samt kører eleverne hjem efter SFO.

Karlslunde Dagskole udarbejder en grundkøreplan og informerer dig om, hvornår dit barn bliver afhentet. Vi forsøger at planlægge ruten på en måde, så dit barn kommer til at være i bussen så kort tid som muligt. Køreturen planlægges ud fra de faste mødetider i skolen og en fast sluttid om eftermiddagen fra skole eller fritidstilbud. Har du spørgsmål til møde- og sluttider på skolen/fritidstilbuddet, skal du kontakte skolens kontor.

Det kan du og dit barn forvente af chaufføren

  • ​Bussen forlades aldrig uden opsyn.
  • ​Du bliver ringet op ca. 10 min før bussen kommer til din adresse med mindre andet er aftalt.
  • ​Dit barn sættes aldrig af, uden der er kontakt til en voksen. Den regel kan kun fraviges ved hjemkørslen, og kun efter samtale med forældre.
  • ​Du bliver kontaktet, hvis bussen er mere end 10 minutter forsinket. Der kan forekomme forsinkelser ved sygdom, trafikale og vejrmæssige forhold m.v.
  • ​Dit barn er forsvarligt fastspændt under kørslen. Bruger dit barn selepude stiller Karlslunde Dagskole som udgangspunkt selepuder til rådighed, da bilerne ikke er udstyret med indbygget selepuder.

Forventninger til dig og dit barn

  • ​Du skal sørge for, at dit barn er klar 5 minutter før afhentningstidspunktet og er parat til at gå ind i bussen, når den ankommer.
  • ​Du skal sørge for, at der altid er nogle hjemme i den tid, det tager, at køre direkte fra skole/fritidstilbud og hjem, da der skal være nogen hjemme, når barnet kommer hjem. Det kan kun fraviges efter aftale med forældre.
  • ​Du må ikke lave aftaler med chaufføren. Ved afbud og ændringer skal du kontakte skolens kontor. Ved at overholde disse forventninger, yder du et stort bidrag til, at bussen kommer frem til tiden. En forsinkelse ét sted vil forsinke resten af ruten. Er der bare få minutters forsinkelse flere steder, kan det betyde store forsinkelser på resten af ruten.

Feriekalender

https://www.greve.dk/media/27803/ferieplaner-2019-2023.pdf

Lukkedage

Vi følger Greve kommunes feriekalender, hvilket betyder, at følgende dage er faste lukkedage:

Grundlovsdag, fredagen efter Kr. Himmelfartsdag samt mellem jul og nytår (juleaftensdag og nytårsdag inkl.)

I alt: 200 skoledage

Indskrivning på skolen

Er du sagsbehandler og ønsker at indskrive et barn på skolen, så er du velkommen til at kontakte os. Forældre kan ikke indskrive deres børn, men er altid velkomne til at kontakte os for at høre mere om dagbehandlingstilbuddet.

Find vej til vores afdelinger​

Hulbækgaard​

Gammeltoftegaard

Østerled

Skriv til os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

​Karlslunde Dagskole

Karlslunde Centervej 85

2690 Karlslunde

CVR: 21373192

Kontakt os​

☎ Tlf.: 46 16 16 12

✉ E-mail: kontoret@dagskole.dk

Medlem af LOS